นางสาวทัศนวรรณ คงสมบัติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายเอกรัตน์ ศรีสว่าง
 หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสาธิตา บุญสุวรรณ์
 หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายอมร เปล้าคูหา
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสุภาวรรณ นาคดุก
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายโชติพงศ์ สังข์น้อย
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน.

นายเดชขจร แวรอนชักตี
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (นักศึกษาวิชาทหาร)

นายธวัช ศรีรักษ์ นายดลซิ มุสอแยนา
หัวหน้างานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ลูกเสือวิสามัญ)
เจ้าหน้าที่โครงการ To Be Number One
นางสาววิรยา จันทวงศ์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน (กยศ.)

นางสาวรัฐกานต์ สามสี
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

  ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพฯ (อวท.)
. .
นางสาวปณิตา สุจริตภักดี
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
 
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน