นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 
     

นางสาวผาณิต บุญญา
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายสุธินันท์ สามี
หัวหน้างานกิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสุรีพร นะตะ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

เจ้าหน้าที่โครงการ To Be Number One    

นายคมศร จันทร์ดี
หัวหน้างานปกครอง

นายดลซิ มุสอแยนา
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายธีรวัฒน์ บุตรบุราณ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายธวัช ศรีรัตน์ นางสาวพัชราวดี จงไกรจักร นายอมร เปล้าคูหา
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
(ลูกเสือวิสามัญ) ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพฯ(อวท.)  
 

นางสาวปณิตา สุจริตภักดี
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางสาวณัฐกานต์ ผลบุญ
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียนนักศึกษา


เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรีนนนักศึกษา