นางสาวสำลี จินดาพล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายเอกรัตน์ ศรีสว่าง
 หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวพรรณนิพร คงสมาน
 หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายอมร เปล้าคูหา
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายภูริทัต ทองจินดา
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายศุภมิตร เส็มสัน
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน.

นายภานุพงค์ นิ่มนวล
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (นักศึกษาวิชาทหาร)

นายธวัช ศรีรักษ์ นายพงศกร กาละสังข์
หัวหน้างานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ลูกเสือวิสามัญ)
เจ้าหน้าที่โครงการ To Be Number One
นางสาวปณิตา สุจริตภักดี
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน (กยศ.)

นายพงศกร กาละสังข์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

  ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพฯ (อวท.)
. .
นางสาวปณิตา สุจริตภักดี
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
 
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน