นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายวัชระ ล้วนดี นางสาวกัลยา บ้านนบ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
หัวหน้างานงานความร่วมมือ  
นายดลซิ มุสอแยนา นางสาวสาธิตา บุญสุวรรณ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน นายอดิศร ถนิมภรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
นางสาวสุภาวรรณ นาคดุก นางสาวนงลักษณ์ ชมขวัญ
หัวหน้างานงานความร่วมมือ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ