นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายวัชระ ล้วนดี นางสาวกัลยา บ้านนบ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
หัวหน้างานงานความร่วมมือ  
นายดลซิ มุสอแยนา นางสาวสาธิตา บุญสุวรรณ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน นายอดิศร ถนิมภรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ