นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
     

นางสาวสุธิดา สุทธิการ
หัวหน้างานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

นายศุภมิตร เส็มสัน
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายอมร เปล้าคูหา
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

     

นายสุจินดา จันทร์ใส
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวรัฐกานต์ สามสี
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวกัลยา บ้านนบ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

     

นางสาวกนกวรรณ สนธิเณร

นางสาวอมรรัตน์ สุขขะ

นางสาวสาธิตา บุญสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ