ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย สุนประสพ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายวัชระ ล้วนดี นายศักรินทร์ เสบสูง
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
หัวหน้างานงานความร่วมมือ  
นายอมร เปล้าคูหา นางสาวกัลยา บ้านนบ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน นายอดิศร ถนิมภรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
นางสาวสุภาวรรณ นาคดุก นายพงศกร กาละสังข์
หัวหน้างานงานความร่วมมือ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ