นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวผาณิต บุญญา นางสาวรัฐกานต์ สามสี
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์ นางสาวณัฐฤกตา สุขจำนวค์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล หัวหน้างานบริหารงานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวกันต์กนิษฐ์ เรืองรัตน์ นายเดชขจร แวรอนชักตี
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล