นางกาญจนา ตัณทราวัฒน์พันธ์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 
     
นางสาวณัฐฤกตา สุขจำนงศ์ นางสาวผานิต บุญญา  

หัวหน้างานวิทยการและห้องสมุด

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวสุทธิดา ชื่นบุตร
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นายธเนศ ศรีสวัสดิ์

นางกันต์กนิษฐ์ เรืองรัตน์

นางสาวทฤฒมน แก้ววิบูลย์

 หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน เจ้าหน้าที่งานวิทยการและห้องสมุด เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล
  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
  หัวหน้าสื่อการเรียนการสอน