นางสาวทัศนวรรณ์ คงสมบัติ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
นางสาวจุรีพร เมฆา นางสาวนงลักษณ์ ชมขวัญ นางสาวอัจฉรา น้อยเนตร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร    

นางสาววิรยา จันทรวงศ์
หัวหน้างานทะเบียน

นายจิรศักดิ์ จิดาวงศ์
หัวหน้างานอาคารและสถานที่

นางจารุ พรหมสุทธิ์
 หัวหน้างานบัญชี

นายธวัช ศรีรักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารและสถานที่

นางสาวชุติมา แซ่อิ๋ว
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวพัชราวดี จงไกรจักร
หัวหน้างานพัสดุ

     

นางสาวภัทรวดี ปานสกุล
เจ้าหน้าที่งานการเงิน.

นางสาวอมรรัตน์ สุขขะ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวอรุณรัตน์ บุญช่วย
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

     

 
นางสาวศุภวรรณ ขลิกคำ
เจ้าหน้าที่งานการเงินุ

นางสาวรัชนี สินธพ
เจ้าหน้าที่บัญชี