นางกาญจนา ตัณทราวัฒน์พันธ์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
     

นางสาวจุรีพร เมฆา
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวนงลักษณ์ ชมขวัญ
หัวหน้างานการเงิน

นางจารุ พรหมสุทธิ์
 หัวหน้างานบัญชี

     

นายธวัช ศรีรักษ์
หัวหน้างานอาคารและสถานที่

นางสาววิรยา จันทวงศ์
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวพัชราวดี จงไกรจักร
หัวหน้างานพัสดุ

     

นางสาวนงลักษณ์ ชมขวัญ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวสุดาชนก พัณชิต
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวภัทรวดี ปานสกุล
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

     

 
นางสาวชุติมา แซ่อิ๋ว
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวชฏาพร ทองปลอด
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


เจ้าหน้าที่งานงานบัญชี
นางสาวกนกวรรณ สนธิเณร
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นางสาวณัฐกานต์ ผลบุญ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นายพดุงศักดิ์ วงมาสา
เจ้าหน้าที่พนักงานขับรถ
นายชาตรี แคล้วปลอด
นักการภารโรง
นายประพัตย์ ไชยภักดี
นักการภารโรง
นายดิษย์วริทร์ เพชรพ่วง
นักการภารโรง
   
นายธนดล หนูน้อย
นักการภารโรง