นางกาญจนา ตัณทราวัฒน์พันธ์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
     

นางสาวอัจฉรา น้อยเนตร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและงานบุคลากร


 

นางจารุ พรหมสุทธิ์
 หัวหน้างานบัญชี

     

นายธวัช ศรีรักษ์
หัวหน้างานอาคารและสถานที่

นางสาววิรยา จันทวงศ์
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวพัชราวดี จงไกรจักร
หัวหน้างานพัสดุ

     

นายธเนศ ศรีสวัสดิ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวจุรีพร เมฆา
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ และ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวธนพร ร่มเย็น
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

     

นางสาวชุติมา แซ่อิ๋ว
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวชฏาพร ทองปลอด
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวทิพวรรณ บุญมี
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวกนกวรรณ สนธิเณร
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นางสาวภัทรสดี ทองหนู
เจ้าหน้าที่งานงานบัญชี
นางสาวน้ำฝน โพธิ์สิงห์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ
นายสงวน เขียวไธสง
นักการภารโรง
นางสาวรุ่งทิวา เนินพลับ
นักการภารโรง
นายณรงค์ชัย ชูจิตร
นักการภารโรง
นายนิยม นันตา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นางสาวชฎาพร ทองปลอด
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาวชฎาพร ทองปลอด
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 
นายณรงค์ชัย จันทร์ขุน
พนักงานขับรถ
นางสาววาสนา ทิพย์วัลย์
นักการภารโรง