นางสาวณัฐฤกตา สุขจำนงค์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ครูภาษาอังกฤษ)

นางสาวนลินี สงวนนาม
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ครูวิทยาศาสตร์)

นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ครูคณิตศาสตร์)
นางสาวชนันชิดา หลงละเลิง
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ครูภาษาอังกฤษ)
นางสาวสุภาวรรณ นาคดุก
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ครูภาษาอังกฤษ)
นายภานุพงศ์ นิ่มนวล
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ครูพละศึกษา)
นางสาวปณิตา สุจริตภัคดี
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ครูภาษไทย)
 
นางสาวพรรณนิพร คงสมาน
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ครูวิทยาศาสตร์)