นายกนก ปรีดาสุริยชัย
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวณัฐฤกตา สุขจำนงค์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายดลซิ มุสอแยนา
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวสุภาวดี สุขโขมี
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นางสาวสุภาวรรณ นาคดุก
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์