บุคลากรภายในแผนก
   
นางสาวณปภัช แวอากะจิ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวณัฐฤกตา สุขจำนงค์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายดลซิ มุสอแยนา
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุทธิดา ชื่นบุตร
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์