บุคลากรภายในแผนก
   
 

นายธวัช ศรีรักษ์
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน