บุคลากรภายในแผนก
   
นางสาวอัจฉรา น้อยเนตร
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
นายเอกพล วิสุทธิกุล
ครูแผนกวิชาการโรงแรม
 

นางสาวผาณิต บุญญา
ครูแผนกวิชาการโรงแรม