นางสาวผาณิต บุญญา
ครูแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาวนงลักษณ์ ชมขวัญ
ครูแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นายวัชระ ล้วนดี
ครูแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาวรับกานต์ สามสี
ครูแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 

นางสาวอัจฉรา น้อยเนตร
ครูแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว