บุคลากรภายในแผนก
   
 

นางสาวสุรีพร นะตะ
หัวหน้าแผนกวิชาสถาปัตยกรรม