บุคลากรภายในแผนก
   
นางจารุ พรหมสุทธิ์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสาววิรยา จันทวงศ์
ครูแผนกวิชาการบัญชี