บุคลากรภายในแผนก
   
 

นางสาวรัฐกานต์ สามสี
หัวหน้าแผนกวิชาท่องเที่ยว