นางสาวพัชราวดี จงไกรจักร
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นายอมร เปล้าคูหา
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
 
นายอดิศร ถนิมภรณ์
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ