นางสาวพัชราวดี จงไกรจักร
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นายอมร เปล้าคูหา
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นายอดิศร ถนิมภรณ์
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสาวสุภาวดี ไชยกาล
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ