บุคลากรภายในแผนก
   
นางสาวพัชราวดี จงไกรจักร
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นายอมร เปล้าคูหา
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ