บุคลากรภายในแผนก
   

นายเดชขจร แวรอนชักตี
หัวหน้าผนกวิชาไฟฟ้า

นายวิทยา บุตรโยธี
ครูผนกวิชาไฟฟ้า
นายสุทินันท์ สามี
ครูแผนกวิชาไฟฟ้า
นายธเนศ ศรีสวัสดิ์
ครูแผนกวิชาไฟฟ้า