บุคลากรภายในแผนก
   

นายคมศร จันทร์ดี
หัวหน้าแผนกสาขาวิชาก่อสร้าง

นายจักรกฤษณ์ เสเปี้ย
ครูแผนกสาขาวิชาก่อสร้าง