นางสาวกัลยา บ้านนบ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสาธิตา บุญสุวรรณ์
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ