นายศุภมิตร เส็มสัน
ครูแผนกสาขาวิชายานยนต์

นายโชติพงศ์ สังข์น้อย
หัวหน้าแผนกสาขาวิชายานยนต์
 
นายจิรศักดิ์ จินดาวงศ์
ครูแผนกสาขาวิชายานยนต์