บุคลากรภายในแผนก
   

นายกอบชัย เมฆบุตร
หัวหน้าแผนกสาขาวิชายานยนต์

นายสุจินดา จันทร์ใส
ครูแผนกสาขาวิชายานยนต์
 
นายธีวัฒน์ บุตรบุราณ
ครูแผนกสาขาวิชายานยนต์