นางสาวนัทมน โก้สกุล
หัวหน้าแผนกสาขาวิชาช่างอากาศยาน
นางสาวกาญจนาวรรณ พรมสอน
ครูแผนกสาขาวิชาช่างอากาศยาน
นางสาวอมรรัตน์ สุขขะ
เลขานุการหลักสูตรช่างอากาศยาน
นางสาววนิดา วาหะรักษ์
Assistant Teacher แผนกสาขาวิชาช่างอากาศยาน