บุคลากรภายในแผนก
   
 

นายศุภมิตร เส็มสัน
ครูแผนกสาขาวิชาช่างอากาศยาน