นางสาวจุฬาภา ชมภูมิ่ง
ครูแผนกวิชาธุรกิจการบิน
นางสาวนันทมน โก้สกุล
ครูแผนกวิชาธุรกิจการบิน