บุคลากรภายในแผนก
   
 

นางสาวรัชดา ทิศพ่วน
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจการบิน