นางสาวจุฬาภา ชมภูมิ่ง
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจการบิน
นางสาวนันทมน โก้สกุล
ครูแผนกวิชาธุรกิจการบิน