งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอลธุรกิจ
ปี 2564 ปี2565  

วิทยาลัยเทคนิคถลาง

ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคถลาง เข้าร่วมอบรมโครงการ”การพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง ปีการศึกษา 2565”
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการ”การพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ปีการศึกษา 2565” พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนางสุภาภรณ์ ราชจินดา ครูชำนาญการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีซึ่งให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยมี นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้การดำเนินของงานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคถลาง ข้อมูลเพิ่มเติม