21 กันยายน 2564 "กิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564" (รูปแบบออนไลน์)
   
18 กันยายน 2564 CVM หลักสูตร ขนมคุกกี้ "Cookies"
   
18 กันยายน 2564 CVM หลักสูตร ชูชิ "SUSHI"
   
18 กันยายน 2564 CVM หลักสูตรการผสมเครื่องดื่ม”Cocktall
   
18 กันยายน 2564 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
   
17 กันยายน 2564 ร่วมรับฟังและนำเสนอผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
17 กันยายน 2564 ร่วมมือด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและการวิจัย
   
15 กันยายน 2564 ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)
   
15 กันยายน 2564 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้า
   
15 กันยายน 2564 โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด พ.ศ 2564
   
15 กันยายน 2564 โครงการ”สัมมนาเชิงวิชาการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ Train to trip v.1 (ไนท์แค้มป์ ภูเทียบดาว)”
   
14 กันยายน 2564 โครงการมารยาทในการสัมภาษณ์งาน
   
11-12 กันยายน 2564 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่ายฯ
   
12 กันยายน 2564 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา CVM
   
10 กันยายน 2564 โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564
   
3 กันยายน 2564 โครงการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565
   
1 กันยายน 2564  วิทยาลัยเทคนิคถลางเข้าร่วมโครงการจิตอาสาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์
   
22 สิงหาคม 2564 โครงพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาครบวงจร วิทยาลัยเทคนิคถลาง ประจำปีงบประมาณ 2564
   
18 สิงหาคม 2564 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และคณะดำเนินงานสภากาชาดจังหวัดภูเก็ต
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน