31 มกราคม 2567 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคถลาง ดำเนินการอบรมภาคความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1
   
30 มกราคม 2567 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำหรับอนุมัติใช้ ฉบับพุทธศักราช 2567
   
30 มกราคม 2567 นายวัชระ ล้วนดี ครูสาขาวิชาการโรงแรม ให้ความรู้ อบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน
   
29 มกราคม 2567
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง มาเยี่ยมการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
   
29 มกราคม 2567 อบรม In-Country Program for Thailand on Greening TVET for Sustainable Development
   
29 มกราคม 2567 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1
   
29 มกราคม 2567 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความปลอดภัย ด้านอัคคีภัย ภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   
29 มกราคม 2567 โรงพยาบาลถลาง ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้หญิง โดยวัคซีนเอชพีว
   
28 มกราคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคถลาง ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลดีพาทเม้นท์สโตร์ สาขาภูเก็ต ออกบูธประชาสัมพันธ์และทำกิจกรรม Workshop ร่วมกับลูกค้า
   
28 มกราคม 2567 คุมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา VocationaL National Educational Test (V-NET)
   
27 มกราคม 2567 บรรยากาศการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบโควตา คนดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567
   
27 มกราคม 2567 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนด้านการท่องเที่ยว (TUI Academy Thailand, Protection and Economic Empowerment of Youth in Tourism Thailand)
   
27 มกราคม 2567
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา VocationaL National Educational Test (V-NET)
ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง
   
27 มกราคม 2567
เข้าร่วมอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ สำหรับนักศึกษาทุน กสศ. โดยได้รับเกียรติจาก
Mr. Jaun-Paul เป็นวิทยากรให้ความรู้
   
26 มกราคม 2567 โครงการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการคนอาชีวะอาสา ลดปัจจัยเสี่ยงโซนอันดามัน
   
26 มกราคม 2567 โครงการฯ นายปริญญา ผสมทรัพย์ และนายพงศ์สกร แก้วเพ็ง นักศึกษาแกนนำ ได้รับรางวัล "บุคคลต้นแบบในการทำประโยชน์เพื่อสังคม"
   
25 มกราคม 2567 โครงการ ต้นแบบหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ความสุขและคุณภาพชีวิต
   
25 มกราคม 2567 โครงการคนอาชีวะอาสา ลดปัจจัยเสี่ยงโซนอันดามัน (พ.ศ. 2565 - 2566)
   
24 มกราคม 2567 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
   
24 มกราคม 2567 ประชุมคณะกรรมการฯ แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและการจราจร ในจังหวัดภูเก็ต
   
24 มกราคม 2567
นางสาวผาณิต บุญญา ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร ร่วมต้อนรับ และตรวจตราความเรียบร้อย
   
23 มกราคม 2567 ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงแรม Bella Nara Phuket Naiyang Beach เพื่อทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีสมรรถนะสูง
   
23 มกราคม 2567 โครงการ TLTC เบเกอรี่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคถลาง
   
23 มกราคม 2567
ตามสไตล์เทคนิคถลาง แบบอย่างที่ดีต้องยกนิ้วให้เลยจ้าาาา
   
22 มกราคม 2567 ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบของที่ระลึก สวัสดีปีใหม่ แก่ คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคถลาง
   
22 มกราคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้ความรู้ด้านทักษะการผลิตสื่อ และเทคนิคการถ่ายภาพ
   
22 มกราคม 2567 บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตาคนดีมีคุณธรรม) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาธุรกิจการบิน
   
22 มกราคม 2567 นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายโชติพงศ์ สังข์น้อย หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ พร้อมนักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ดำเนินกิจกรรม พร้อมสาธิตการขับขี่ที่ถูกต้อง สวมหมวกนิรภัย
   
22 มกราคม 2567 นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ให้ความรู้ ข้อคิด คติในการใช้ชีวิตแก่นักเรียน นักศึกษา ด้วยคำกล่าวที่ว่า " หากเราเริ่ม เราจะเก่ง
   
21 มกราคม 2567 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนด้านการท่องเที่ยว (TUI Academy Thailand, Protection and Economic Empowerment of Youth in Tourism Thailand)
   
21 มกราคม 2567 Cheack in at Than Bok Khorani Waterfall อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
   
20 มกราคม 2567 สาขาวิชาการท่องเที่ยว นำโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พร้อมด้วย นายภูริทัต ทองจินดา และนายพงศกร กาละสังข์ ครูสาขาวิชาการท่องเที่ยว พาชม
   
20 มกราคม 2567 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนด้านการท่องเที่ยว (TUI Academy Thailand, Protection and Economic Empowerment of Youth in Tourism Thailand)
   
20 มกราคม 2567 โครงการฯ พร้อมทั้ง คณะครู บุคลากร และนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
   
19 มกราคม 2567 สาขาวิชาการท่องเที่ยว นำโดย มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พาทุกท่านทัศนศึกษา สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต
   
19 มกราคม 2567
   
19 มกราคม 2567 นายปิยะพัฒน์ อริยอุดมกิจ ลูกหลานชาวภูเก็ต เด็กไม้ขาว เอ๊ะนี่ หรอยจริง ๆ เยาวชนต้นแบบคนภูเก็ต
   
19 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย สุนประสพ รองผู้อำนวยการ ให้ความรู้ แก่นักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า
   
18 มกราคม 2567 กิจกรรม "ต้านภัยร้ายยาเสพติด" เพื่อรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ความรุนแรง และการปฏิบัติตามกฎจราจร
   
18 มกราคม 2567 สุดยอด นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2566
   
18 มกราคม 2567 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แด่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา "ครูดีศรีอาชีวะ และบุคลากรดีศรีอาชีวะ"
   
18 มกราคม 2567 ร่วมต้อนรับ และมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ ดร.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
   
17 มกราคม 2567 ให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคนิคถลาง
   
16 มกราคม 2567 วันครู วันที่ 16 มกราคม 2567
   
16 มกราคม 2567 วันครู วันที่ 16 มกราคม 2567
   
15 มกราคม 2567 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนด้านการท่องเที่ยว (TUI Academy Thailand, Protection and Economic Empowerment of Youth in Tourism Thailand)
   
15 มกราคม 2567 อบรม และทดสอบฯยกระดับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1
   
15 มกราคม 2567 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงหลักเกณฑ์ เเละวิธีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
   
15 มกราคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคถลาง ขอชื่นชม และแสดงความยินดีสาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลชมเชย
   
13 มกราคม 2567 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้าร่วมสัมภาษณ์ข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 6 ปี2567
   
13 มกราคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคถลางจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต
   
13 มกราคม 2567 ิทยาลัยเทคนิคถลางจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต
   
8 มกราคม 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   
10 มกราคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. นิกร ชูทอง ผกก.สภ.ถลาง พร้อมคณะ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ แก่นักเรียนนักศึกษา
   
09 มกราคม 2567 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยตัวแทนจากบริษัท มายด์เมร์จ คอนซัลเเทนท์ จำกัด
   
06 มกราคม 2567 กิจกรรมสาธิตทำอาหารการแสดงและจุดถ่ายภาพ Experience
   
06 มกราคม 2567 รับมอบรถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN สีขาว รุ่นปี ค.ศ. 2008 จาก ร.ต.อ.ประสิทธิ์ นวนมุสิก และครอบครัว
   
05 มกราคม 2567 งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา แต่ความรักที่มีให้ถลางนั้นหนา ไม่มีวันหมดไป
   
05 มกราคม 2567 รับมอบกระเช้าของขวัญแทนใจ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
   
05 มกราคม 2567 รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จากตัวแทนบริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด
   
03 มกราคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต ขอเสนอโจ๊กข้าวพื้นเมืองกึ่งสำเร็จรูปเสริมผักไชยา ถ้วยร้อนเปิดปุ๊บ อิ่มปั๊บ
   
03 มกราคม 2567 มอบกระเช้าคุ้กกี้ สวัสดีปีใหม่ 2567 แก่ ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2