29 กุมภาพันธ์ 2567 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ จังหวัดสงขลา นักเรียน นักศึกษา ทุน กสศ
   
28 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล และประดับแถบสามสี ลูกเสือวิสามัญ
   
28 กุมภาพันธ์ 2567 ิธีกิจกรรมรอบกองไฟ ลูกเสือวิสามัญ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย สุนประสพ รองผู้อำนวยการ นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์ ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ เป็นผู้ติดตาม
   
28 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมฐานทดสอบกำลังใจ ฐานวัดใจ และฐานศึกษาธรรมชาติ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคถลาง
   
28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นประธานอนุกรรมการ ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566
   
28 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีประดับแถบสามสีลูกเสือวิสามัญ โดยมีนางสาวสำลี จินดาพล รองผู้อำนวยการ คณะผู้กำกับลูกเสือ
   
28 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าร่วมกิจกรรม บ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart invention & innovation ประจำปี 2567
   
28 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมต้อนรับ และเข้ารับการนิเทศติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์
   
28 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจการใช้ระบบฐานข้อมูลดารจัดการระบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE DATA) ประจำปรงบประมาณ 2567
   
27 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีเปิดกองลูกเสือ ถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะ แด่พระองค์ท่าน พระผู้ทรงพระราชทาน กำเนิดลูกเสือไทย
   
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566
   
27 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าศึกษาดูงาน ณ สนามบินนานาชาติกระบี่ จังหวัดกระบี่
   
23 กุมภาพันธ์ 2567 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
   
23 กุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
   
23 กุมภาพันธ์ 2567 สุดยอดเยาวชนคนต่งห่อ อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต
   
22 กุมภาพันธ์ 2567
ภาพบรรยากาศแห่งรอยยิ้ม และความภาคภูมิใจ ที่จะไม่มีวันลืมเลือน "Congratulations ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566"
   
22 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมแสดงความยินดี ในวันรับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับเกียรติจาก นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
   
22 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมแสดงความยินดี ในวันรับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับเกียรติจาก นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
   
21 กุมภาพันธ์ 2567 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
   
21 กุมภาพันธ์ 2567 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 138 คน ผ่านหลักสูตรระยะสั้น
   
21 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคถลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ได้รับทักษะและความรู้ด้านอาชีพ สามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพเสริมได
   
20 กุมภาพันธ์ 2567 ปัจฉิมนิเทศหลังออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (ช่วงบ่าย) สาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
20 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
   
20 กุมภาพันธ์ 2567 รับมอบของที่ระลึก จากบริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOT AVSEC)
   
19 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการพิเศษและบริการชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแอพพลิเคชั่นช่างอาชีวะ ซ่อมทั่วไทย ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ "
   
19 กุมภาพันธ์ 2567 ่วมแสดงความยินดีและนักเรียน นักศึกษา เตรียมพร้อมเพื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
   
19 กุมภาพันธ์ 2567 ทดสอบสมรรถนะรายวิชา ในการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2/2566
   
19 กุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการจัดทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ภาคปฏิบัติ แก่นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ณ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
   
17 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 (ระยะที่ 1 )
   
16 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 (ระยะที่ 1 ) ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
   
16 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคถลาง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาคความรู้ และภาคความสามารถ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1
   
16 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
   
15 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการ เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   
15 กุมภาพันธ์ 2567
ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้วิทยาลัย (บ้านหลังที่สอง) น่าอยู่ยิ่งขึ้น
อีกทั้งเป็นการศึกษา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
   
15 กุมภาพันธ์ 2567 การสร้างภูมิคุ้มกัน​ให้กับนักเรียน​นักศึกษา​ ให้มีภูมิคุ้มกัน​ที่มีผลต่อความปลอดภัย​ของวัยรุ่น​ ณ.ห้อง​ประชุม​CVM
   
15 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ถ่ายทอดความรู้ การทำน้ำหมักผลไม้ และผัก เพื่อใช้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคถลาง
   
15 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการเตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1
   
15 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 (ระยะที่ 1 )
   
14 กุมภาพันธ์ 2567 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคถลาง ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลภูเก็ตจัด workshop ทำเคสโทรศัพท์ DIY
   
14 กุมภาพันธ์ 2567 จดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน เนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2567
   
14 กุมภาพันธ์ 2567
นำเสนอการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2/2566 ของนักเรียน ปวช.2 บอกเลยว่าความรู้ ฝึกมือ และ ทักษะ พัฒนาขึ้นมากๆ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคถลาง
   
14 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการ TLTC Super Model Ambassador
   
13 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมแนะแนวการศึกษาต่อ (ทุน กสศ.) เดินทางสู่จังหวัดระนอง และกระบี่ โดยแบ่งเป็น 2 ทีม
   
13 กุมภาพันธ์ 2567 งานแนะแนวอาชีพเเละจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคถลาง นำโดยนางสาวสำลี จินดาพล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน ระดับชั้น ม.2 และ ม.3 ณ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ15)
   
13 กุมภาพันธ์ 2567 มอบหมายให้งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน (AIU) ดำเนินกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ
   
13 กุมภาพันธ์ 2567 โครงงาน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 จำนวน 8 ชิ้นงาน รายวิชา
   
13 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมแสดงความยินดี และมอบรางวัล แก่นายสิรภัทร สายราย้า,นางสาวปรางชญานันท์ บุญทะวงศ์ และนายณัฐนันท์ ชูเมือง นักเรียนระดับชั้น ปวช.
   
13 กุมภาพันธ์ 2567 ข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ Oh-Aew Phuket ready-to-drink jelly products for health สังกัดอาชีวศึกษา
   
12 กุมภาพันธ์ 2567 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า และวิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา
   
12 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าร่วมอบรมลดความเสี่ยงโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
   
12 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการเตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1
   
11 กุมภาพันธ์ 2567 งานแนะแนวอาชีพเเละจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคถลาง นำโดยนางสาวสำลี จินดาพล รองผู้อำนวยการ นายภูริทัต ทองจินดา และนางสาวชนันชิดา หลงละเลิง ครูวิทยาลัยเทคนิคถลาง เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ (ศกร. ตำบลศรีสุนทร )
   
10 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ Oh-Aew Phuket ready-to-drink jelly products for health สังกัด
   
10 กุมภาพันธ์ 2567 แผนกอาหารฯคว้ารางวัลระดับ รางวัล เหรียญทองจากการเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง food box set set ระดับ ปวช. ประเภททีม
   
10 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการ เทคนิคถลาง ฟุตซอลคัพ สร้างสานสัมพันธ์และต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5
   
10 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าร่วม โครงการ The Teak Phuket ณ ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต
   
10 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการ The Teak Phuket ณ ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต
   
10 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการตั้งวงเลิกเหล้า จับเข่าทิ้งบุหรี่ (ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา ในสถานศึกษา)
   
10 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเครือข่าย ร่วมจิบกาแฟ แลเครื่องบิน โดยมีวัตถุประสงค์ ในการหารือด้านนักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยฯ
   
10 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะฯ โดยมี นางสาวนัทมน โก้สกุล ครูผู้ควบคุม
   
10 กุมภาพันธ์ 2567
ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย สุนประสพ , นางสาวสำลี จินดาพล รองผู้อำนวยการ มอบรางวัล การแข่งขัน E-Sport (ROV)
รางวัลชนะเลิศ
   
10 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ (ศกร. ตำบลศรีสุนทร ) ณ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)
   
10 กุมภาพันธ์ 2567 จัดแสดงนิทรรศการและประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ Oh-Aew Phuket ready-to-drink jelly products for health
   
10 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาอาหารและโภชนาการคว้ารางวัลระดับ รางวัล 🥇เหรียญทองจากการเข้าร่วมแข่งขัน 🧑🏻‍🍳 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง food box set set
   
9 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการ เทคนิคถลาง ฟุตซอลคัพ สร้างสานสัมพันธ์และต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5
   
9 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการ The Teak Phuket ณ ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต
   
8 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการ The Teak Phuket ณ ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต
   
8 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการตั้งวงเลิกเหล้า จับเข่าทิ้งบุหรี่ (ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา ในสถานศึกษา)
   
8 กุมภาพันธ์ 2567 ต้อนรับ คณะผุ้บริหาร คณะครูแนะแนว โรงเรียนเครือข่าย ร่วมจิบกาแฟ แลเครื่องบิน
   
7 กุมภาพันธ์ 2567 แข่งขันทักษะช่างอากาศยาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
   
7 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสำลี จินดาพล รองผู้อำนวยการ มอบรางวัล การแข่งขัน E-Sport (ROV)
   
6 กุมภาพันธ์ 2567 เข้ารับรางวัลระดับเหรียญเงิน ผลงาน Oh-Aew Phuket ready-to-drink jelly products for health จากการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ
   
6 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการสัมมนา TLTC เบเกอรี่สร้างงาน สร้างอาชีพ ในรายวิชา เทคนิคการสัมมนาและการนำเสนอผลงาน นักศึกษาระดับ ปวส.1
   
6 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าร่วมแข่งขัน ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง food box set set ระดับ ปวช. ประเภททีม
   
6 กุมภาพันธ์ 2567 งานแนะแนวฯ นายรวิวัฒน์ คำหวาน ครูสาขาช่างยนต์ และนักเรียน นักศึกษา ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อ (สายอาชีพ) ในกิจกรรม "พี่ชวนน้อง มองอนาคต"
   
5 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเทคนิคถลาง พร้อมด้วยนักศึกษา นายกองค์การนักวิชาชีพฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32
   
2 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าร่วมการอบรม In-Country Program for Thailand on Greening TVET for Sustainable Development
   
2 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคถลาง
   
2 กุมภาพันธ์ 2567
อยากชวนเธอ มาเป็นครอบครัวเทคนิคถลางด้วยกันน๊าาา สมัครเรียนออนไลน์
   
2 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   
2 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาอาหารและโภชนาการ และนักศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมระดับนานาชาติ
   
1 กุมภาพันธ ์ 2567 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นักศึกษาทุนกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ"