27 พฤษภาคม 2566 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนากฎหมายการเดินอากาศไทยและอากาศยานฝนหลวง
   
26 พฤษภาคม 2566 ่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรแด่ นางสาวอรัญ​ญา เอ๊า​ส์ นักศึกษา​สาขาวิชาการโรงแรม
   
26 พฤษภาคม 2566 ปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566
   
25 พฤษภาคม 2566 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   
25 พฤษภาคม 2566 ประชุมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ข้อมูลและถอดบทเรียนการทำงานสถานศึกษา รุ่นที่ 5
   
25 พฤษภาคม 2566 โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลไม้ขาว กิจกรรมฝึกอาชีพการทำขนม ตะโก้เผือกและทับทิมกรอบ
   
26 พฤษภาคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรัญ​ญา เอ๊า​ส์ นักศึกษา​สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัย​เทคนิค​ถลาง​ ได้รับรางวัลอันดับที่ 3
   
24 พฤษภาคม 2566 เข้าอบรม หลักสูตร : Unmanned Aircraft Pilot RVC Multi-Rotor
   
23 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคถลาง จับมือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต เปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษา ปีการศึกษา 2566
   
19 พฤษภาคม 2566 ขอเชิญร่วมงาน Job Expo Phuket 2023
   
19-20 พฤษภาคม 2566 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
   
19 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคถลางจับมือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จัดการเรียนการสอน หลักสูตรทวิศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม
   
18 พฤษภาคม 2566 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เข้าเยี่ยมชมติดตาม หนุนเสริม และประเมินผล การทำงานของสถานศึกษา
   
18 พฤษภาคม 2566 ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคถลาง
   
15 พฤษภาคม 2566 เปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
   
13 พฤษภาคม 2566 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กับชมรมTO BE NUMBER ONE
   
10-11 พฤษภาคม 2566 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566
   
10 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)
   
9 พฤษภาคม 2566 โครงการประชุมผู้ปกครอง” การสร้างเครือข่าย และการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างวิทยาลัยเทคนิคถลาง กับผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2566
   
6 พฤษภาคม 2566 ร่วมปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทวิศึกษา
   
4-5 พฤษภาคม 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์
   
5 พฤษภาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการและการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายในวิทยาลัยเทคนิคถลาง
   
1 พฤษภาคม 2566 รับรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู (ตำแหน่งครูผู้ช่วย) ครูพิเศษสอน