31 มีนาคม 2566 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566
   
28 มีนาคม 2566 ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม นางสาวกาญจนาวรรณ พรมสอน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1
   
27 มีนาคม 2566 มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคถลาง ประจำปีการศึกษา 2565
   
26 มีนาคม 2566 อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง แข่งขัน 3 ศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในชุดอาหารไทยชาววัง รับถ้วยพระราชทาน ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
   
24 มีนาคม 2566 ถลาง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับทุน ”กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) ปี 2566
   
23 มีนาคม 2566 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยานเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
   
22 มีนาคม 2566 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565
   
19 มีนาคม 2566 19 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคถลาง นำโดยผู้อำนวยการ นางสาวกชกร บุษราภรณ์ พร้อมด้วยนางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียรและนางสาวทัศนวรรณ คงสมบัติ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)
   
18 มีนาคม 2566 ้อนรับ นายทนงชาย เจษฎารักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทวิงสแปนเซอร์วิสเซส จำกัด
   
18 มีนาคม 2566 ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง
   
18 มีนาคม 2566 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคถลาง
   
17 มีนาคม 2566 สำนักงานนโยบายเเละเเผน (สนผ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย
   
14 มีนาคม 2566 งาน “สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2566”
   
13 มีนาคม 2566 ร่วมวางพวงมาลางานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2566
   
13 มีนาคม 2566 อบจ.ภูเก็ต นำเครื่องจักรกลปรับพื้นที่ถนน บริเวณภายในวิทยาลัยเทคนิคถลาง
   
10 มีนาคม 2566 ทดสอบสมรรถนะรายวิชาของนักเรียนนักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
   
10 มีนาคม 2566 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2/2565
   
9 มีนาคม 2566 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯู