19 มีนาคม 2566 19 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคถลาง นำโดยผู้อำนวยการ นางสาวกชกร บุษราภรณ์ พร้อมด้วยนางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียรและนางสาวทัศนวรรณ คงสมบัติ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)
   
18 มีนาคม 2566 ้อนรับ นายทนงชาย เจษฎารักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทวิงสแปนเซอร์วิสเซส จำกัด
   
18 มีนาคม 2566 ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง
   
18 มีนาคม 2566 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคถลาง
   
17 มีนาคม 2566 สำนักงานนโยบายเเละเเผน (สนผ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย
   
14 มีนาคม 2566 งาน “สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2566”
   
13 มีนาคม 2566 ร่วมวางพวงมาลางานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2566
   
13 มีนาคม 2566 อบจ.ภูเก็ต นำเครื่องจักรกลปรับพื้นที่ถนน บริเวณภายในวิทยาลัยเทคนิคถลาง
   
10 มีนาคม 2566 ทดสอบสมรรถนะรายวิชาของนักเรียนนักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
   
10 มีนาคม 2566 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2/2565
   
9 มีนาคม 2566 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯู