27 เมษายน 2566 อบรมหลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน (Crew Resource Management:CRM)
   
22 เมษายน 2566 รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 จากผลงานทั้งหมด14 ชิ้น ในผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ระดับนานาชาติ
   
21 เมษายน 2566 ต้อนรับคณะผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
   
18 เมษายน 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
   
12 เมษายน 2566 ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคถลาง 2566
   
11 เมษายน 2566 ประเพณี รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์
   
11 เมษายน 2566

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

   
9 เมษายน 2566 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (Rtraining)
   
8 เมษายน 2566 ทดสอบ​มาตรฐาน​ฝีมือ​แรงงาน​สาขา​ช่างไฟฟ้า​ภายใน​อาคาร​ระดับ​1​  วิทยาลัย​เทคนิค​ถลาง
   
6 เมษายน 2566 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานแม่จู้
   
4 เมษายน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 (ระยะที่ 2)
   
3 เมษายน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์เทียบเคียงและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง กับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
   
1 เมษายน 2566 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566