30 กันยายน 2565 เข้าร่วมการอบรม ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎวินัยจราจร
   
30 กันยายน 2565 โครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
29 กันยายน 2565 พิธีเปิดโครงการปิจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
   
29 กันยายน 2565 ผู้บริหารวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาในการทดสอบสมรรถนะรายวิชาฝึกอาชีพ
   
28 กันยายน 2565 วันพระราชทานธงชาติไทย
   
27 กันยายน 2565 เข้าร่วมการอบรมพัฒนาหนุนเสริมศักยภาพครูแกนนำเเละเเกนนำนักศึกษาอาชีวศึกษา ป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ ในสถานศึกษา)
   

27 กันยายน 2565

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒ และคณะ ในการเข้าศึกษาข้อมูลความพร้อมของวิทยาลัยเทคนิคถลาง
   

25 กันยายน 2565

สอศ. จับมือ บางกอกแอร์เวย์ส พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสาขาช่างอากาศยาน และสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน
   

24 กันยายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ในการส่งมอบถังขยะแยกประเภท สำหรับติดตั้งจุดคัดแยกขยะที่เหมาะสม
   

24 กันยายน 2565

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.ฯ
   
23 กันยายน 2565 โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
   
22 กันยายน 2565 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
   
21 กันยายน 2565 โครงการกีฬาสีภายใน “TLTC เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565
   
19 กันยายน 2565 ต้อนรับ คุณสุภา ศุขภะวัน ตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ บริษัทบริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด(AOTGA)
   
19 กันยายน 2565 มอบรางวัลให้กับนักศึกษา และครูผู้ควบคุมฯ
   
19 กันยายน 2565 ต้อนรับ คณะตรวจประเมินภายใน ศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคถลาง
   
17 กันยายน 2565 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศลำดับที่ 1 พร้อมโล่รางวัล และทุนการศึกษา จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ทักษะ classic bartender Mocktail
   
17 กันยายน 2565 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมโล่รางวัล และทุนการศึกษา จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ การแข่งขันทักษะอาหารจานสลัดรสชาติไทย ในเมนูสยามผูกรักสลัด
   
16 กันยายน 2565 ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันอาหารพื้นเมืองภูเก็ต โครงการมหกรรมสัฟญจรพบประชาชน ณ บริเวณโรงเรียนเทพกระษัตร
   
16 กันยายน 2565 โครงการพิเศษและบริการชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565
   
16 กันยายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภารัฐและเอกชน
   
16 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคถลางขอขอบคุณสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ที่ได้มอบต้นแบบภาชนะรองรับขยะหน้ากากอนามัย
   
15 กันยายน 2565 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
   
14 กันยายน 2565 ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาที่ได้การจัดสรรงบประมาณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับภาคใต้
   
14 กันยายน 2565 มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ที่ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
   
9 กันยายน 2565 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2
   
9 กันยายน 2565 นิเทศการเรียนการสอน นางสาวกัลยา บ้านนบ ,นางสาวสาธิตา บุญสุวรรณ์ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
8 กันยายน 2565 นิเทศการเรียนการสอน นางจารุ พรหมสุทธิ์ ,นางสาววิรยา จันทวงศ์ ครูแผนกวิชาการบัญชี
   
8 กันยายน 2565 นิเทศการเรียนการสอน นางสาวพัชราวดี จงไกรจักร,นายอดิศร ถนิมภรณ์ ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
   
8 กันยายน 2565 นิเทศการเรียนการสอน นายโชติพงศ์ สังข์น้อย,นายจิระศักดิ์ จินดาวงศ์ ,นายศุภมิตร เส็มสัน ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
   
5-8 กันยายน 2565 อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Aviation Legislation และ Dangerous Goods สำหรับคร