30 พฤศจิกายน 2565 โครงการพัฒนาเครือข่ายและหนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำนักศึกษาอาชีวศึกษาป้องกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า บุหรี่)
   
29 พฤศจิกายน 2565 นิเทศการเรียนการสอน ของครูแผนกสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
   
25 พฤศจิกายน 2565 จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ห้องเรียนอาชีพ” โรงเรียนเมืองถลาง และ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
   
24 พฤศจิกายน 2565 จัดอบรมผู้สัมผัสอาหาร
   
24 พฤศจิกายน 2565 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3
   
23 พฤศจิกายน 2565 สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน
   
21 พฤศจิกายน 2565 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565
   
21 พฤศจิกายน 2565 โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจการผลิตผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ2565 DIPROM Fruit Creation
   
19 พฤศจิกายน 2565 มอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
   
18 พฤศจิกายน 2565 อบรมหลักสูตรระยะสั้น “ห้องเรียนอาชีพ”
   
15 พฤศจิกายน 2565 งานประชุมวิชาการ องค์นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
   
15 พฤศจิกายน 2565 ประชุมหารือการเปิดหลักสูตรห้องเรียนนานาชาติ ยกระดับสถานศึกษาร่วมกับ Vallair และ Aviation Engineering & Planning Services Co.,Ltd
   
16 พฤศจิกายน 2565 การเเข่งขัน STEM ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะรักการอ่านภาษาไทย
   
15 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขัน​ การผสมเครื่องดื่ม classic​ bartender​ และ รางวัลชนะเลิศ English Demonstration Centest
   
14 พฤศจิกายน 2565 ต้อนรับ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   
11 พฤศจิกายน 2565 ร่วมการประชุมชี้แจง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
   
11 พฤศจิกายน 2565 ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
   
11 พฤศจิกายน 2565 ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในเรื่อง กฎจราจร การใช้รถ ใช้ถนน การสวมหมวกกันน็อค เพื่อลดอุบัติเหต
   
10 พฤศจิกายน 2565 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการความร่วมมือห้องเรียนอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565
   
10 พฤศจิกายน 2565

แผนกวิชาช่างยนต์ นำลูกเสือจิตอาสา แผนกวิชาช่างยนต์ ทาสีบรูณะ บำรุงอาคารเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ลูกเสือจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

   
10 พฤศจิกายน 2565 นำนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้า เรียนรู้นอกสถานที่ ในรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ