10 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคถลางให้การต้อนรับศักศึกษาปริญญาเอกจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   
9 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน
   
9 พฤษภาคม 2565 ประชุมบุคลากรวางแผนดำเนินงานการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
   
10 พฤษภาคม 2565 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   
4-6 พฤษภาคม 2565 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปี