30 มิถุนายน 2565 โครงการ “วัยใสห่างไกลโรคติดต่อและโรคเอดส์”
   
25 มิถุนายน 2565 โครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในสัปดาห์ที่ 2
   
24 มิถุนายน 2565 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565
   
24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคถลาง เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
18 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคถลางจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
   
16 มิถุนายน 2565 กิจกรรมวันไหว้ครู
   
15 มิถุนายน 2565 ต้อนรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ “พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
11 มิถุนายน 2565 โครงการสามัคคีรวมใจเป็นหนึ่ง
   
11 มิถุนายน 2565 โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ
   
10 มิถุนายน 2565 เข้ารับการฝึกทักษะในโครงการฝึกทักษะทางวิชาชีพให้กับนักเรียน
   
9 มิถุนายน 2565 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "รณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ
   
8 มิถุนายน 2565 ต้อนรับ คณะครู-นักเรียน โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ เยี่ยมชมการเรียนการสอน หลักสูตรอาหารว่าง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้มีทักษะด้านอาชีพ
   
7 มิถุนายน 2565 ร่วมให้การต้อนรับ นายสุบรรณ์  รักษ์ทอง เกษตรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะที่เดินทางมาศึกษาและติดตามกิจกรรม “ครอบครัวเทคนิคถลางปลูกผักกินเอง พร้อมแบ่งปัน ”
   
4 มิถุนายน 2565 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
   
3 มิถุนายน 2565 ร่วมพิธีถวายสักการะ และวางพานพุ่ม ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
   
2 มิถุนายน 2565 ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี