28 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์
   
28 กรกฎาคม 2565 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
   
22 กรกฎาคม 2565 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
   
21 กรกฎาคม 2565 โครงการ "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากใจคนอาชีวะอาสาภาคใต้ตอนบนโซนอันดามัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีการศึกษา 2564
   
20 กรกฎาคม 2565 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับสถานศึกษา
   
12 กรกฎาคม 2565 ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันเข้าพรรษา
   
2 กรกฎาคม 2565 โครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในสัปดาห์ที่ 3
   
1 กรกฎาคม 2565 โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565
   
1 กรกฎาคม 2565 โครงการ “ตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคถลาง ปีงบประมาณ 2565”