26 เมษายน 2565 ประชุมจัดทำตารางบุคคลและตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2565
   
25 เมษายน 2565 ร่วมให้การต้อนรับ ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และครูศึกษาดูงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
   
25 เมษายน 2565 ประชุมจัดตารางเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1/2565
   
เมษายน 2565 การสร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา จังหวัดภูเก็ต