29 ตุลาคม 2564

มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการอาชีวะ สร้างงาน สร้างอาชีพ หลักสูตรช่างอลูมิเนียม รุ่นที่2

   
29 ตุลาคม 2564 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้แด่ นางสาวพัชราวดี .....
   
29 ตุลาคม 2564 ประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนสวีสดิการนักเรียน นักศึกษา สำหรับการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ ONSITE
   
27 ตุลาคม 2564 ประชุมการวิภาคผลการเรียน ประจำภาคเรียน ที่ 1/2564 (เพิ่มเติม)
   
25 ตุลาคม 2564

หน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตร่วมหารือกับผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเรื่องการจัดการระบบน้ำประปาในวิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพ

   
25 ตุลาคม 2564

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.PA) PERFORMANCE AGREEMENT

   
21 ตุลาคม 2564 ประชุม หารือ ร่วมกับตัวแทนผู้ปกครอง และคณะครู เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
   
20 ตุลาคม 2564 มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการอาชีวะสร้างงาน สร้างอาชีพ Up skill, Re skill, New skill สู้ภัยโควิด 19
   
20 ตุลาคม 2564 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ (ว.PA)
   
18 ตุลาคม 2564 โครงการนำเสนอโครงงานคุณธรรมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online "เสริมสร้างซื่อสัตย์ร่วมต้านทุจริตด้วย 4+6 MODEL"
   
14 ตุลาคม 2564 ประชุมการวิพากษ์ผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2564
   
14 ตุลาคม 2564 ประชุมการตรวจสอบรายชื่อหนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
   
13 ตุลาคม 2564 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร
   
8 ตุลาคม 2564 นักเรียน นักศึกษา เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด 19