21 พฤศจิกายน 2564 ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management:CVM
   
21 พฤศจิกายน 2564

ร่วมต้อนรับและบริการอาหารว่างให้กับ คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

   
17 พฤศจิกายน 2564 17 พฤศจิกายน 2564 ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับหน่วยสถานศึกษา)
   
12 พฤศจิกายน 2564

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

   
9 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมประชุมนโยบายและจุดเน้น การปฏิบัติราชการ  สอศ. ปีงบประมาณ  2565
   
8 พฤศจิกายน 2564

มหาวิทยาลัยนราธวาสราชนครินทรฺ์ พร้อมคณะอาจารย์เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิชาช่างอากาศยานของวิทยาลัยเทคนิคถลาง

   
8 พฤศจิกายน 2564

เตรียมความพร้อมก่อน เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (ONSITE) ช่วยกันทำความสะอาดเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวัสโควิด 19