28 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส
   
25 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการอาชีวะอาสาสานพลังแกนนำอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยร่วมสร้างชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน
   
25 กุมภาพันธ์ 2565 เข้ารับการนิเทศติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
   
22 กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยานได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะช่างอากาศยาน
   
22 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยเทคนิคถลางได้รับความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อสนับสนุนโครงการของจังหวัด”คนภูเก็ตปลูกผักกินเอง”
   
21 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างอากาศยาน
   
21 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอากาศยาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564
   
10 กุมภาพันธ์ 2565 ขอความอนุเคราะห์เมล็ดพันธ์พืช เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
   
10 กุมภาพันธ์ 2565 ่วมประชุมคำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีี
   
9 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
   
9 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิชาชีพ จัดโดยชมรมวิชาชีพการโรงแรม
   
8 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564
   
8 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวเรณุกา ทวนประสิทธิ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหลักประกันสุขภาพองค์กรบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ภายใต้โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด
   
8 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวนัทมน โก้สกุล และ นางสาวจุฬาภา ชมภูมิ่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างอากาศยานเข้าพบ นายไพฑูรย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนรับมอบชุด PPE
   
7 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมต้อนรับ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   
7 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจคัดกรองนักเรียน นักศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรค covid-19 ก่อนเข้าสถานศึกษา
   
3 กุมภาพันธ์ 2565 นายอมร เปล้า คูหา ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการสร้างอาชีพแก่ชาวบ้านชุมชนบ้านแขนน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตร
   
1 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ระดับภาคใต้ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2564