.
ต้อนรับคณะจากสำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง และนางกาญจนา ตัณทราวัฒน์พันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง พร้อมคณะครู และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ นางอุบลรัตน์ คงหมุน ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ นางเกียรติธิดา เพชรโชติ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์งบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะจากสำนักงบประมาณ และนายทวีพร แซ่อึ้ง พร้อมคณะจากสำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสมาติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา ทั้งนี้คณะได้เยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการช่างอากาศยาน ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง

 
Copyright 2009 - 2010   Thalang Technical College  All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคถลาง   215 หมู่ 5   ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต   83110
Tel   076-621426   Fax   076-621428 E-mail migazha007@hotmail.com