.
วิทยาลัยเทคนิคถลางได้รับการ Approved ใน Phase 3 จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

5 ตุลาคม 2563 นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง และนางกาญจนา ตัณทราวัฒน์พันธ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมประชุมหารือแนวทางและมาตรการการดำเนินการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างอากาศยานไปสู่ Approved Maintenance Training Organization (AMTO) ระหว่าง อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบินกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ในโอกาสนี้ ผอ.กชกร บุษราภรณ์ ได้แจ้งข่าวดีในที่ประชุม คือ วิทยาลัยเทคนิคถลางได้รับการ Approved ใน Phase 3 จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย( CAAT )ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งแรกในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคถลาง พร้อมที่จะรับการAUDITจากCAATในPhase 4 ต่อไป

 
Copyright 2009 - 2010   Thalang Technical College  All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคถลาง   215 หมู่ 5   ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต   83110
Tel   076-621426   Fax   076-621428 E-mail migazha007@hotmail.com