.
โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคถลาง จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจและะการประกวดแผนธุรกิจ ได้รับเกียรติจากนางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง กล่าวเปิดพิธี และนายอมร เปล้าคูหา หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากทุกแผนกวิชาเข้ารับการอบรม โดย นางสุภาภรณ์ ราชจินดา ครูชำนาญการ และหัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

 
Copyright 2009 - 2010   Thalang Technical College  All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคถลาง   215 หมู่ 5   ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต   83110
Tel   076-621426   Fax   076-621428 E-mail migazha007@hotmail.com