.
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563
นางสาวกรชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง นางสาวกาญจนา ตัฒทราวัฒน์พันธ์ รองผู้อำนวยการ และ คณะครูและบุลากรวิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการดูแลนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคถลาง โดยได้จัดกิจกรรมประชุมผุ้ปกครอง ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคถลาง
 
Copyright 2009 - 2010   Thalang Technical College  All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคถลาง   215 หมู่ 5   ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต   83110
Tel   076-621426   Fax   076-621428 E-mail migazha007@hotmail.com