นางสาวกชกร บุษราภรณ์
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง
 
ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย สุนประสพ นางสาวสำลี จินดาพล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา