นางสาวกชกร บุษราภรณ์
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง
 
     
    

นางกาญจนา ตัณทราวัฒน์พันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ