นางสาวกชกร บุษราภรณ์
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง
 
นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร นางสาวทัศนวรรณ คงสมบัติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา