นางสาวกชกร บุษราภรณ์
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง
 
     
 

นางกาญจนา ตัณทราวัฒน์พันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ